รายละเอียดข่าว

ผลการตรวจรับรอง 7 แปลง เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SCE PGS

https://konnthai.com/picfile/LINE_ALBUM_ตรวจแปลง อุไร อุดมโชค_240608_56.jpg

การลงพื้นที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ประจวบคีรีขันธ์  7 แปลง ความเสี่ยงที่พบได้แก่  การใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นกระสอบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี มาใช้บรรจุปุ๋ยหมัก เพราะผู้ขายปุ๋ยหมัก ใช้บรรจุ  ไม่ได้เป็นการกระทำของเกษตรกรโดยตรง  คณะผู้ตรวจจึงขอให้เปลี่ยนกระสอบ  เทออกจากกระสอบ  และห้ามใช้อีกในอนาคต  โดยกำหนดวัน เวลา ที่ต้องแก้ไข อย่างชัดเจน

     หากทั้ง 7 แปลงแก้ไขตามเงื่อนไข ทุกรายก็จะได้รับรองมาตรฐาน SCE PGS ระยะปรับเปลี่ยน  และบางรายอาจได้รับมาตรฐาน แบบระยะเกษตรอินทรีย์ได้ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการรับรอง ต่อไป  ซึ่งจะพิจารณา หลัง 31 กค.67

   ณรงค์ คงมาก  รายงาน