รายละเอียดข่าว

ตัวอย่างผังระบบงาน แนวทางการบริหารส่งออกข้าวมะลินิลสุรินทร์

 

ตัวอย่างระบบงานส่งออกข้าวมะลินิลสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2568

https://konnthai.com/picfile/องค์ประกอบระบบงาน.jpg